Privacybeleid

Privacybeleid en disclaimers

GET respecteert de privacy van de gebruikers van haar website in overeenstemming met de bepalingen van de geldende wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming (gebaseerd op de Verordening 2016/679 van 27 april 2016  van het Europese Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG).

De persoonlijke contactgegevens die door de gebruiker vrijwillig worden verstrekt via de verschillende websites worden opgeslagen op een bepaalde locatie.

Aangezien de gegevens worden verstrekt door de gebruiker, kan GET niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en daarom wijzen wij alle aansprakelijkheid hieromtrent af.

U heeft het recht om deze gegevens in te zien, te corrigeren,te verwijderen, over te dragen, en heeft het recht om de beperking van de verwerking te verzoeken evenals om kosteloos zijn toestemming in te trekken zoals voorzien in en onder de voorwaarden zoals omschreven in de geldende wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming. U kunt dit doen door een schriftelijk verzoek met een bewijs van uw identiteit te richten aan GET (Antwerpsesteenweg 107, 2390 Malle – 0032 3 312 92 30 – info@remove-this.get.be). 

U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende Autoriteit voor Persoonsgegevens indien u van oordeel bent dat uw gegevens op onrechtmatige wijze worden verwerkt of indien uw rechten niet worden eerbiedigt.

Geschillen

Informatie volgens de 'Verbraucherstreitbeilegungsgesetz' (Duitse wet m.b.t. alternatieve oplossingen van geschillen voor consumenten geschillen - VSBG):
"Wij verplichten er ons niet toe, noch zijn we verplicht om gebruik te maken van alternatieve oplossingsentiteiten om geschillen met consumenten op te lossen en dit volgens de bepalingen van de VSBG en volgens de ADR-Richtlijn 2013/11/EU." 

Cookies 

Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die wordt gegenereerd door een website en wordt opgeslagen door uw webbrowser. Het doel hiervan is om informatie over u te onthouden, vergelijkbaar met een preferentiebestand gecreëerd door een softwareapplicatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds permanente en tijdelijke cookies en anderzijds directe en indirecte cookies. Cookies zijn permanent als zij op de computer van de gebruiker aanwezig blijven, zelfs nadat de browser is afgesloten; tijdelijke cookies verdwijnen zodra de gebruiker de browser afsluit. Directe cookies worden verzonden door de website zelf; indirecte cookies zijn afkomstig van derden.

GET gebruikt cookies voor zowel functionele als analytische doeleinden. Sommige van deze cookies onthouden functionele voorkeuren, zoals de taalkeuze van de gebruiker. Andere cookies zijn bedoeld om een analyse van informatie mogelijk te maken, zoals het aantal bezoeken aan een website. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt om de gebruikersbeleving voor bezoekers aan onze website te verbeteren en voor aanvullende communicaties gebaseerd op preferenties en surfgedrag.

Echter, andere cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Wij verzamelen analytische informatie en persoonsgegevens over de bezoekers van onze sites via cookies voor interne marketingdoeleinden zoals het aanbieden van gepersonaliseerde offertes en zullen nooit worden verkocht of verstrekt aan derden.. Er worden geen gegevens buiten GET gebracht voor andere doeleinden.

Onze websites maken ook gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google voor statistische doeleinden. Google Analytics zelf gebruikt cookies (tijdelijke, permanente en directe) om te analyseren op welke manier bezoekers ‘onze site’ gebruiken. De informatie die door cookies wordt gegenereerd met betrekking tot uw gebruik van de GET-websites (inclusief uw IP-adres, de tijd waarop de site werd bezocht, het type browser dat u gebruikt, de pagina’s die u bekijkt en de bestanden die u download) wordt overgebracht naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om rapportages op te stellen voor GET met betrekking tot de activiteit op de website. Google voldoet aan de Privacy Shield-principes en onderschrijft het Privacy Shield-programma via de voorgeschreven zelf-certificering procedure dat wordt beheerd door het Amerikaanse Ministerie van Handel.

GET verwerkt uw persoonsgegevens (onder meer via deze cookies) op basis van de toestemming die u hebt gegeven bij uw eerste bezoek aan de website. GET zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk  bewaren en ten laatste één jaar na uw laatste bezoek aan de website of contact met GET worden verwijderd.

E-mail-Disclaimer

Dit bericht is bedoeld voor het exclusieve gebruik van de perso(o)n(en) aangeduid als ontvanger(s) en kan persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht ten onrechte hebt ontvangen, stel de afzender dan onmiddellijk op de hoogte en verwijder dit bericht meteen van uw systeem. Het direct of indirect kopiëren, openbaar maken, verspreiden, printen, publiceren en/of het op enige andere wijze gebruiken van dit bericht of enig deel daarvan op welke wijze dan ook is strikt verboden als u niet de beoogde ontvanger(s) bent. Dit bericht en enige bijbehorende bijlagen kunnen niet worden geacht juridisch bindend te zijn onder welke omstandigheid dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GET. GET is niet verantwoordelijk voor enig verlies en/of enige schade die wordt veroorzaakt door onjuistheden en/of omissies in haar e-mailberichten.  

Website-Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de verschillende GET-websites (www.get.bewww.get.nl - https://extra.get.be/ - www.timemanagement.bewww.tijdsregistratie.bewww.personnelplanning.bewww.tijdenregistratie.bewww.securitymanagement.bewww.toegangsbeveiliging.bewww.timemanagement.bewww.primion.be). Door het raadplegen van de website, accepteert de bezoeker expliciet de voorwaarden van deze disclaimer. GET kan de voorwaarden van deze disclaimer op elk moment eenzijdig wijzigen.

Tenzij anders bepaald zijn de pagina’s en simulaties bekeken of verkregen door de bezoeker via de interactieve applicaties puur informatief. Alle gegevens op de site worden met de grootste zorg door GET onderhouden onder gebruikmaking van uitsluitend betrouwbare informatiebronnen. Gezien de snelle evolutie en complexiteit van het gebruikte materiaal, bieden wij geen enkele garantie omtrent de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die wordt aangeboden via deze website. GET wijst daarom alle aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die wordt geleden door de toegang, raadpleging of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en/of het gebruik van de interactieve applicaties af.

Het gebruik van de informatie op de website is altijd specifiek voor een geval. De informatie vervangt geen advies en ondersteuning in concrete gevallen. De bezoeker blijft volledig verantwoordelijk voor de informatie die hij/zij selecteert en voor de consequenties die het gebruik van de informatie voor hem of haar kunnen hebben.

De website kan in principe op elk moment worden geraadpleegd behalve in het geval dat er onderhoud wordt gepleegd aan de technologie of de inhoud of wanneer er reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd aan de website. GET kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade als gevolg van onbereikbaarheid van de website of onderdelen daarvan, voor enige beperkingen van het gebruik, enz.

Deze website bevat links naar andere websites. Het staat de bezoeker vrij om deze websites te bezoeken. GET is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar de links verwijzen en biedt geen enkele garantie voor het veiligheidsniveau van deze sites en dus ook niet voor de bescherming van uw persoonsgegevens door de derde partijen die deze websites aanbieden.

De intellectuele eigendomsrechten van de website, de logo’s, de informatie, de interactieve applicaties, enz., zijn eigendom van GET en zijn eveneens beschermd door auteursrecht. Het is verboden om (een gedeelte van) deze site op welke wijze en in welke vorm dan ook te kopiëren, aan te passen of te wijzigen zonder de uitdrukkelijke toestemming van GET.

Wij respecteren de privacy van de gebruikers van onze website in overeenstemming met de bepalingen van de Nederlandse Wet inzake Bescherming Persoonsgegevens van 6 juli 2000 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016. Meer informatie: privacy.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De rechtbanken van Antwerpen hebben rechtsbevoegdheid. 

Privacy policy and disclaimers

GET respects the privacy of the users of its website in accordance with the provisions of the applicable data protection legislation (based on Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and the Council of 27 April 2016 with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation - GDPR).
The personal contact data voluntarily provided by the user via the different websites are kept in a certain location.

Since the data are provided by the user, GET cannot be held responsible for their contents and we therefore disclaim any responsibility whatsoever in this regard.
You have the right to peruse, correct, remove, or transfer such data and you have the right to request that the processing be restricted and that your permission be withdrawn free of charge as provided in and subject to the terms and conditions as outlined in the applicable legislation on data protection. This can be done by addressing a written request with proof of your identity to GET (Antwerpsesteenweg 107, 2390 Malle – 0032 3 312 92 30 – info@remove-this.get.be). 

You also have the right to lodge a complaint with the supervisory authority for data protection if you are of the opinion that your data is being processed unlawfully or if your rights are not respected.

Disputes

Information according to the 'Verbraucherstreitbeilegungsgesetz’ (German Act on alternative dispute settlements for consumer disputes - VSBG):
"We do not undertake, nor are we obliged, to use alternative settlement entities to resolve disputes with consumers in accordance with the provisions of the VSBG and with the GDPR Directive 2013/11/EU."

Cookies

A cookie is a small amount of data generated by a website and saved by your web browser. Its purpose is to remember information about you, similar to a preference file created by a software application. A distinction is made between permanent and temporary cookies on the one hand, and direct and indirect cookies on the other. Cookies are permanent when they remain on the user’s computer, even after the browser has closed; temporary cookies disappear as soon as the user closes the browser. Direct cookies are sent by the website itself; indirect cookies originate from third parties.

GET uses cookies for both functional and analytical purposes. Some of these cookies remember functional preferences, such as the user’s choice of language. Other cookies are intended to allow information to be analysed, such as the number of visits to a website. These cookies are used solely to improve user experience for visitors to our website and additional communications based on preferences and surfing behaviour.

However, other cookies are used for marketing purposes. We gather analytical information and personal data on the visitors to our sites by way of cookies for internal marketing purposes, such as offering personalised quotations, and these will never be sold or provided to third parties. GET does not disclose any data for any other purposes.

Our websites also use Google Analytics, a web analysis service provided by Google for statistical purposes. Google Analytics itself uses (temporary, permanent and direct) cookies to analyse how visitors use ‘our site’. The information generated by the cookies on how you use the GET websites (including your IP address, time at which you visit the site, the type of browser that you use, the pages you consult and the files that you download) is transferred to and archived by Google on servers in the United States. Google uses this information to create reports on the website activity for GET. Google observes the Privacy Shield principles and endorses the Privacy Shield programme by way of the prescribed self-certification procedure that is managed by the American Ministry of Trade and Industry. 

GET processes your personal data (for example, by way of such cookies) based on the permission that you gave on your first visit to the website. GET shall not keep your personal data longer than necessary and it shall be removed, at the latest, one year after your last visit to the website or contact with GET.

Email – Disclaimer

This message is intended for the exclusive use of the person(s) mentioned as recipient(s) and may contain personal and/or confidential information. If you have received this message in error, please notify the sender and delete this message from your system immediately. Directly or indirectly copying, disclosing, distributing, printing, publicising and/or in any way using this message or any part thereof by any means is strictly prohibited if you are not the intended recipient(s). This message and any associated attachments cannot be deemed as legally binding under any circumstances without the express written consent from GET. GET is not responsible for any loss and/or damages arising from any errors and/or omissions in its e-mail messages.  

Website – Disclaimer

This disclaimer applies to the different GET websites (www.get.bewww.get.nl - https://extra.get.be/ - www.timemanagement.bewww.tijdsregistratie.bewww.personnelplanning.bewww.tijdenregistratie.bewww.securitymanagement.bewww.toegangsbeveiliging.bewww.timemanagement.bewww.primion.be). By consulting the website, the visitor explicitly accepts the conditions of this disclaimer. GET may change the conditions of this disclaimer unilaterally at any time.

Unless stipulated otherwise, the pages and simulations consulted or acquired by the visitor via interactive applications are purely informative. All data on the site is maintained by GET with the greatest care using reliable sources only. Given the fast evolution and complexity of the material used, we do not offer any guarantee about the accuracy and completeness of the information offered through this website. GET therefore disclaims all responsibility for any direct or indirect damage sustained by accessing, consulting or using the information, data and publications on the website and/or the access to and the use of the interactive applications.

The use of the information on the website is always case specific. Information does not replace advice and assistance in concrete cases. The visitor remains fully responsible for the information he/she selects and for the consequences the use of this information may have for him or her.

The website can basically be consulted at all times except when maintenance is carried out on the technology or the contents or when the website is being repaired. GET cannot be held responsible for any direct or indirect damage due to unavailability of the website or parts of it, for any restrictions in its use, etc.

This website contains hyperlinks to other websites. The visitor is free to visit these websites. GET is in no way responsible for the contents of the websites to which it provides links, does not offer any guarantee for the security level of these sites and, therefore, also not for the protection of your personal data by the third parties who offer such websites.

The intellectual property rights to the website, the logos, the information, interactive applications etc. are owned by GET and are also protected by copyright. Copying, modifying or altering (a part or all of) this website in whatever form or manner without the express permission of GET is prohibited.
We respect the privacy of the users of our website in accordance with the provisions of the Data Protection Act of 8 December 1992 and the General Data Protection Regulation of 27 April 2016. More information: privacy.

The conditions of this disclaimer are governed by Belgian law. The Courts of Antwerp have jurisdiction.